دوره‌های دکتر هوشا بر اساس مقطع تحصیلی

کافیه با توجه به مقطع تحصیلی‌تون یکی از گزینه‌های پایین رو کلیک و از بین بهترین اساتید ایران تو هر درسی، با استادی که مورد انتخاب هست کلاس داشته باشید.

دوره صفر تا صد هوش و خلاقیت

کلیک کنید

تیر آخر تیزهوشان (ویژه نوروز 1401)

کلیک کنید

دوره های پایه ششم

کلیک کنید

دوره های پایه پنجم

کلیک کنید

دوره های پایه چهارم

کلیک کنید

دوره های پایه نهم

کلیک کنید

دوره های پایه هشتم

کلیک کنید

دوره های پایه هفتم

کلیک کنید
#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdd28b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4fdd28b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdd787:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdd787 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4fdd787:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4fddfd2 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4fddfd2:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_button:hover { color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fde74e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4fde74e .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4fde74e:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdee41:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdee41 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4fdee41:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_button:hover { color: #f7f7f7; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdf784:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdf784 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4fdf784:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4fdfc19 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4fdfc19:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_button { color: #; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_button:hover { color: #fcfcfc; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_665ace4ff12d4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_665ace4ff12d4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_665ace4ff3dc6 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_665ace4ff3dc6 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_665ace4ff3dc6 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_665ace4ff3dc6 a:hover{ color: #ffffff; }